Elinvoimainen kunta - kuntalaiskysely Hailuotolaisille

Perustiedot
Kuntastrategia ja kunnan johtaminen
Miten arvioisit kuntastrategian sisältöä ja sen toteuttamisessa onnistumista? Kuntastrategia osoittaa pelkistetysti keskeiset valitut päämäärät, joita kohti halutaan suunnata kunnan toiminta. Strategia on tärkein kunnan johtamista ohjaava työkalu ja se on lähtökohta vuosittaisille talous- ja toimintasuunnitelmille. Hailuodon kuntastrategiaan voit tutustua kunnan kotisivuilla www.hailuoto.fi/saannot-ja-suunnitelmat
Valitse seuraaviin kohtiin parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= täysin eri mieltä, 2= eri mieltä, 3= en ole tutustunut kuntastrategiaan tai strategia on minulle vieras, 4= samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä. Merkitse myös kuinka merkittävää kunnassa viihtymisen kannalta asia on.
 12345
Strategia on rakenteeltaan ja sisällöltään selkeä sekä johdonmukainen
Valtuusto on sitoutunut strategian toteuttamiseen
Tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty riittäviä toimenpiteitä
Strategian tavoitteiden mukaiseen suuntaan on edetty hyvin
Valitse seuraaviin kohtiin parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= täysin eri mieltä, 2= eri mieltä, 3= en osaa sanoa tai väittämällä ei ole merkitystä minulle, 4= samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä. Merkitse myös kuinka merkittävää kunnassa viihtymisen kannalta asia on.
 12345
Viranhaltijat ovat helposti tavoitettavissa
Viranhaltijat työskentelevät sitoutuneesti Hailuodon etua ajatellen
Asioiden valmistelu päätöksenteossa on yleensä moitteetonta ja hyvin laadittua
Viranhaltijat tiedottavat kuntalaisille asianmukaisesti valmisteilla olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä
Valtuuston toiminta on tehokasta ja suunnitelmallista
Kuntapalvelut ja hyvinvointi
 0 kertaa 1 kerran 2-4 kertaa 5-7 kertaa 8 tai enemmän
Vanhuspalvelut
Terveyspalveluita
Sosiaalipalvelut
Ruokapalveluita
Päivähoitopalveluita
Perusopetuspalveluita 1-9 lk
Kirjastopalveluita
Liikuntapalveluita
Kulttuuripalveluita
Teknisiä palveluita
Valitse seuraaviin kohtiin parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= erittäin tyytymätön, 2= tyytymätön, 3= en ole käyttänyt palveluita, 4= tyytyväinen, 5= erittäin tyytyväinen. Merkitse myös kuinka merkittävää kunnassa viihtymisen kannalta palvelun toimivuus on.
 12345
Vanhuspalveluihin
Terveyspalveluihin
Sosiaalipalveluihin
Ruokapalveluihin
Päivähoitopalveluihin
Perusopetuspalveluihin 1-9 lk
Kirjastopalveluihin
Liikuntapalveluihin
Kulttuuripalveluihin
Teknisiin palveluihin
Kuntalaisten hyvinvointi on tärkeä Hailuodon kunnalle. Merkitse seuraavien hyvinvointia tukevien kunnallisten palveluiden ja rakennetun ympäristön osalta, kuinka tyytyväinen olet tarjottuun palveluun.
Valitse seuraaviin kohtiin parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= erittäin tyytymätön, 2= tyytymätön, 3= en ole käyttänyt palvelua, 4= tyytyväinen, 5= erittäin tyytyväinen. Merkitse myös kuinka merkittävää kunnassa viihtymisen kannalta palvelun toimivuus on.
 12345
Ohjattu liikunnallinen toiminta eri liikunta-alueilla/-tiloissa
Liikuntahalli
Kuntosali
Urheilukenttä
Jääkiekkokaukalo
Kuntopolku/reitti jotka talvisin valaistuja hiihtolatuja
Valaistut hiihtoladut
Kuntohiihtoreitit
Retkeilyreitit
FrisbeeGolf -rata
Lähiliikuntapaikka, eli koulun piha-alueen liikkumisalueet
Kirjastopalvelut
Kunnan kulttuuritapahtumat
Elävä saari
Miten arvioisit, kuinka aktiivisesti Hailuodon kunta on toiminut seuraavien väittämien teemoissa.
Valitse seuraaviin kohtiin parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= täysin eri mieltä , 2= eri mieltä, 3= en osaa sanoa, 4= samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä. Merkitse myös kuinka merkittävää asia tämä on kuntamielikuvan kannalta.
 12345
Tietoliikenneyhteyksien kehittämisessä
Liikenneturvallisuuden parantamisessa
Liikenneyhteyden kehittämisessä
Maankäytön ohjaamisessa/ Kaavoituksessa
Kulttuuri- ja kansallismaiseman arvostamisessa
Vuokra-asuntojen tarjoamisessa
Tonttimarkkinoinnissa
Yritystoiminnan mahdollisuuksien luomisessa / parantamisessa
Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat mielestäsi viihtyisyyden tilaa Marjaniemen alueella, museon seudulla, koulukeskuksen alueella, kunnanvirasto - Saarenkartano -alueella? (Alueilla on kunnan omistamia merkittäviä maa-alueita, joilla kunta voi tehdä toimenpiteitä).
Valitse seuraaviin kohtiin parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= täysin eri mieltä, 2= eri mieltä, 3= en osaa sanoa, 4= samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä. Merkitse myös kuinka merkittävää asia tämä on kuntamielikuvan kannalta.
 12345
Alueiden ympäristönhoitoon on kiinnitetty huomiota riittävällä tasolla
Marjaniemen maisemanhoitotyö on onnistunut hyvin
Rakennusten ja rakennusten ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä
Kunnallisia palveluita tarjoavien rakennusten piha-alueiden istutukset ja valaistus ovat viihtyisät ja riittävät
Kyläkeskustaan rakennetut kuntoilu- ja ulkoilumahdollisuudet ovat riittävät
Lasten leikki- ja ulkoilualueita on kyläalueella riittävästi
Museoalueen lähialueiden hyödyntäminen hyvin suunniteltuna asuinalueena houkuttelisi uusia asukkaita saareen
Tiivistämällä rakentamista kyläalueella ja mahdollistamalla yritystoimintaa alueella saavutetaan uusia asukkaita kiinnostava kyläkeskus.
Hailuodon luonto ja ympäristö on koko saaren osalta ainutlaatuinen ja hyvinvointia edistävä
Maantien ja pyörätien välisen alueen hoito on riittävällä tasolla koko pyörätien matkalla
Hailuodon kunta on käynnistänyt kaavoituksen Marjaniemessä. Kaava-alue käsittää nykyisen satama-alueen, kalastajakylät, vanhan luotsiaseman alueen ja metsäalueen Marjaniemen tien pohjoispuolella (nk. Merivillan alue). Kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat mielestäsi kaavoituksessa huomioitavia seikkoja?
Valitse seuraaviin kohtiin parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= täysin eri mieltä, 2= eri mieltä, 3= en osaa sanoa, 4= samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä. Merkitse myös kuinka merkittävää asia tämä on kuntamielikuvan kannalta.
 12345
Alueen viihtyisyyden kannalta on tärkeämpää, että miltä valmiiksi rakennettu alue näyttää, kuin mihin käyttöön rakennukset on rakennettu
Kalastuselinkeinon toimintaedellytykset Marjaniemessä on turvattava
Yksityisen loma-asutuksen määrää tulee voimallisesti lisätä alueella
Uusia työpaikkoja luovan yritystoiminnan edellytyksiä tulee parantaa alueella
Lisärakentaminen aluella tulee kaavoittaa vain matkailuelinkeinon tarpeisiin
Luonnonympäristön säilyttäminen on tärkein huomioitava asia kaavoituksessa
Valitse seuraaviin kohtiin parhaiten kuvaava vaihtoehto. 1= täysin eri mieltä, 2= eri mieltä, 3= en osaa sanoa, 4= samaa mieltä, 5= täysin samaa mieltä. Merkitse myös kuinka merkittävää asia tämä on kuntamielikuvan kannalta.
 12345
Kuntani viestii markkinoinnissaan yhdessä hyväksyttyjä arvoja
Kunnan pitäisi markkinoida enemmän itseään
Kunnan käyttämät viestintäkanavat toimivat tehokkaasti
Seuraan aktiivisesti kunnan kotisivuja
Seuraan aktiivisesti kunnan sosiaalisen median kanavia, kuten Facebook
Esityslistat ovat luettavissa verkkosivuilla ennen kokouksia
Kunnan päätökset ovat helposti saatavilla
Kuntatiedotteen sisältö on kiinnostavaa ja sen ulkoasu on miellyttävä
Voit vastata vapaasti alla olevaan tekstikenttään, miten kuntamme olisi vielä parempi paikka olla.
© tutkimuspalvelut.fi